Меню

SAP Business One

SAP Business One

Цялостно решение за управление на бизнеса

  • Достъпна ниска крайна цена за придобиване
  • Покривате всички нужди на отделите си само с едно решение
  • Достатъчно мощно, за да помогне на бизнеса ви да расте
  • Решения от индрустрията, отговарящи на вашите конкретни нужди

 

Искате да научите повече?

Направете запитване и нашите сертифицирани консултанти ще отговорят на всичките ви въпроси.

 

Направи запитване

Споделете

Управлявате и развивате бизнеса си успешно

SAP® Business One е ERP (Enterprise Resource Planning) система, която предлага достъпен начин за управление на целия ви бизнес - от счетоводство и финанси, закупуване, инвентар, продажби и връзки с клиентите, управление на проекти, до операции и човешки ресурси. SAP Business One ви помага да организирате процесите, да получите по-задълбочени анализи за бизнеса си, за да може да действате бързо и да взимате решения, базирани на информация в реално време, и да увеличите печалбите си.

Единен цялостен поглед върху бизнеса ви, за да бъде всичко под ваш контрол

Ние разбираме, че компании като вашата имат големи мечти и цели, а докато вашият бизнес се разраства, може да бъде трудно да получите цялостен поглед върху това, което се случва във всеки един момент, когато информацията се намира в различни приложения или дори локации. SAP Business One е решение, създадено за малки и средно големи фирми и се развива заедно с вас. То е гъвкаво, модулно, но мощно решение с лесен за ползване от потребителите интерфейс.

SAP Business One

Пълен контрол над вашите финанси

SAP Business One предоставя пълен набор от инструменти, за да ви помогне да управлявате и организирате финансовите си операции. Системата автоматизира ежедневните счетоводни задачи, като например поддържането на главната счетоводна книга и записите, съответните данъчни изчисления, както и мултивалутни преводи.

Може да извършвате всичките си банкови дейности - включително обработка на банкови извлечения и плащания, както и салдо за уравнение на сметки. Може също така да управлявате паричните потоци, да следите бюджети и да сравнявате текущото спрямо планираното, за да разберете къде се намира бизнесът ви в определен момент.

Чрез интегрирането на вашите финансови операции в реално време с други бизнес процеси, като например покупки и продажби, може да ускорите преводите и да подобрите видимостта на паричните потоци. 

Финансово управление

Финансово управление

Счетоводство – автоматично извършване на всички основни счетоводни процеси, като например записи в дневника, вземания и задължения.

Контрол – прецизно управление на паричните потоци, проследяване на дълготрайните активи, контрол на бюджети и мониторинг на проектни разходи.

Опростено управление на дълготрайни активи –функцията за виртуално управление на дълготрайните активи елиминира нуждата от многократно ръчно въвеждане на данните.

Банкиране и платежен баланс – бърза обработка на салда, банкови извлечения и плащания чрез различни методи, включително чекове, парични средства и банкови преводи.

Финансова отчетност и анализ – създаване на стандартни или специализирани доклади от данни в реално време за бизнес планиране и одиторски прегледи.

Създаване на база с лоялни клиенти

Привличането на нови клиенти е важно за успеха, но укрепването на връзката с клиентите е не по-малко решаващо.

SAP Business One предоставя инструменти, които да ви помогнат ефективно да управлявате целия процес на продажби и жизнения цикъл на клиента - от първоначалния контакт до крайната продажба, следпродажбените услуги и поддръжката.

Неговите интегрирани функционалности дават цялостен поглед върху потенциалните и реалните клиенти, за да разберете по-добре и да отговорите адекватно на техните нужди. В резултат, можете да превърнете потенциалните клиенти в реални, да увеличите продажбите и рентабилността, както и да подобрите удовлетвореността на клиентите. 

Продажби и обслужване на клиенти

Продажби и обслужване на клиенти

Продажби и управление на възможностите – проследяване на възможностите и дейностите по продажби, от първия контакт до приключване на сделката.

Управление на маркетингова кампания – създаване, управление и анализ на маркетингови дейности.

Управление на клиенти – съхраняване на всички важни данни за клиента на едно място, синхронизиране и управление на контакти на клиенти, запазени в Microsoft Outlook.

Управление на услуги –  ефективно управление на договорите за гаранционен и извънгаранционен сервиз, въвеждане и бърз отговор на обаждания за сервизни услуги.

Отчетност и анализ – създаване на подробни доклади за всички аспекти от процеса на продажба, включително продажбени прогнози и проследяване на продуктовите линии чрез използване на шаблони, спестяващи време.

Мобилност на екипа по продажби – управление на информацията за продажбите в движение с мобилното приложение SAP Business One Sales.

Оптимизиране на процесите по закупуване и придобиване с цел подобряване на резултатите

Всеки малък бизнес се нуждае от систематичен подход за управление на процеса на възлагане на поръчки - от поискването на търговски оферти, до създаването на заявки за покупка и заплащане на доставчиците. SAP Business One спомага за управлението на пълния цикъл от поръчката до плащането, включително разписки, фактури, компенсации и плащания. Интегрираните отчетни инструменти ви позволяват лесно да сравнявате доставчици и цени, за да договаряте по-изгодни сделки и да идентифицирате възможностите за намаляване на разходите. 

Контрол на закупуването и инвентара

Контрол на закупуването и инвентара

Поръчки - създаване на заявки за покупка, заявки за плащане, прием на стоки; свързване на документи за покупка и проследяване на връзките между документите за цели на одита; управление на компенсации, допълнителни разходи, както и различни валути.

Управление на основни данни - управление на подробни данни в удобен за потребителя интерфейс; преглед на баланс по сметка и анализи на покупката; поддържане на подробна информация за закупения артикул с ценови листи и данъчна информация.

Складова и счетоводна интеграция - синхронизация  в реално време на приема на стоки и складовите наличности.

Обработка на дължими фактури, анулации и кредитни известия с референтна заявка за плащане; планиране на материалните нужди и съответно насрочване на покупките.

По-лесна и актуална отчетност - генериране на отчети с данни от реално време и представяне в различни формати или табла.

Прозрачен контрол на инвентара и дистрибуцията

SAP Business One осигурява точна информация за входящи и изходящи пратки, инвентар и местонахождение на стоки. Може да оценявате инвентара с помощта на стандартно остойностяване, пълзяща средна стойност, FIFO и други методи; да следите складовите наличности и да проследявате пратки в реално време. Може да стартирате актуализации на инвентара в реално време и проверки за наличности, както и да управлявате формирането на стандартни и специални цени. Също така, може да прилагате отстъпки за количество, плащане в брой и други клиентски отстъпки, както и да изготвяте отчети, които разкриват тяхното въздействие. 

Производствено планиране

Производствено

планиране

Управление на инвентара и складовите наличности – управление с помощта на различни разходни модели, поддържане на основни данни за стоките и използване на множество мерни единици и начини за ценообразуване.

Управление на местоположението на стоките – управление на стоки в множество складове чрез разделяне на всеки от тях на подзони; създаване на правила за разпределение, оптимизиране на движението на стоките и намаляване времето за събиране.

Прием на стоки и контрол на издаването – запис на движението на стоките - прием и издаване; проследяване на местонахождението на стоките и трансферите; възможност за консигнация, директна доставка и други поръчки; извършване на пълна и циклична инвентаризация.

Планирането на материалните и производствените нужди – създава и поддържа многопластови списъци с разходите за материали, подготвя и издава производствени заявки - ръчно или чрез автоматично осчетоводяване и като цяло поддържа цени за материалите.

Ефективно отчитане – генериране на отчети с навременни данни и представяне в различни формати или табла.

Виждате бизнесът си ясно с помощта на бизнес проучвания, анализи и отчети

SAP Business One осигурява мощни инструменти за анализи и отчитане. Те включват безплатна и напълно интегрирана версия на SAP Crystal Reports® за SAP Business One, за да можете да събирате данни от различни източници и да генерирате навременни и точни отчети въз основа на данни от цялата компания. Интегрирано с Microsoft Office, SAP Crystal Reports ви позволява да избирате от различни отчетни формати и да контролирате достъпа до представяната информация.

С опционалните аналитики, базирани на SAP HANA, SAP Business One се възползва от скоростни вътрепаметни (RAM) изчисления за анализи и отчети. Можете да получите достъп в реално време до предварително зададени табла и отчети, както и инструменти за продуктивност, с цел подпомагане вземането на решения. Може да пригодите формати и търсене с оглед на специфични изисквания без техническа подготовка. Също така може да конфигурирате настройките за дефиниране на валутни курсове, за определяне на параметри на достъп, както и да създадете функции за влизане и изтегляне за вътрешната поща, електронната поща и данни. 

Бизнес проучване

Бизнес проучване

Създаване на отчети и персонализиране – достъп до данни от различни източници, създаване на нови отчети и персонализиране на съществуващи в различни формати с минимални режийни разходи за ИТ.

Интерактивен анализ – използва се със стандартни функции на MS Excel за създаване на отчети и преглед на бизнеса си от нови гледни точки.

Интуитивни инструменти – изтегляне и съпоставяне, разглеждане в дълбочина, помощ при търсене и известия, базирани на работния процес.

Анализите заедно с предварително дефинираните ключови показатели за ефективност (KPIs) спомагат за установяване на средното време за доставка, петте най-добри търговци.

Подобрeте отчетите си – с помощта на мощни визуализации чрез интегриране на SAP Lumira за SAP Business One.

Помогнете на екипа си да взима умни решения по-бързо

SAP Business One дава възможност на вашите служители да взимат умни, уверени решения по-бързо, базирани на цялата основна информация от продажби, клиенти, операции и финанси, и да ги правят достъпни незабавно за цялата компания. Чрез интегрирането на тези данни в една система, вместо на множество несвързани електронни таблици, това решение елиминира дублираното въвеждане на данни, разходи, и свързаните с това грешки. Известията, базирани на работния процес, задействат автоматични отговори, когато се случват важни за бизнеса събития, което ви позволява да се съсредоточите върху най-важните от тях. Вие имате ясна картина как се развива бизнеса ви и по-голямо доверие в информацията, използвана за вземане на решения. 

Анализи и отчети

Анализи и отчети

Заедно с напълно интегрираното SAP Crystal Reports за SAP Business One може да създавате табла и отчети, които ви осигуряват поглед върху всички сфери на бизнеса. Интуитивната интерактивна функционалност за разглеждане на данни в дълбочина ви помага да получите отговори на най-належащите въпроси. Служителите могат да отговорят на нуждите на клиентите по-бързо, а мениджърите могат точно да проследяват приходите, разходите и паричните потоци за оценка на ефективността и предприемане на бързи корективни действия.

За още по-бърз достъп до информация версията на SAP HANA за SAP Business One предоставя мощни анализи в реално време, което улеснява потребителите в търсенето на необходимата информация в SAP Business One и в създаването на моментални стандартни или специални отчети. 


Цялостно и персонализирано решение

SAP Business One е решение, проектирано да бъде гъвкаво, защото всеки бизнес е различен. Независимо дали системата е внедрена в офиса или е на облака, може да получите достъп до SAP Business One по всяко време, навсякъде, от всяко мобилно устройство. И тъй като SAP Business One работи както на SAP HANA®, така и на Microsoft SQL, може да изберете платформата, която най-добре подхожда на вашия бизнес.

Нещо повече, вашите служители могат да започнат да го използват още от първия ден. Докато бизнесът ви се разраства, може да персонализирате и разширите SAP Business One, за да отговаря на вашите променящи се нужди.

Искате да научите повече?

Направете запитване и нашите сертифицирани консултанти ще отговорят на всичките ви въпроси.

 

Направи запитване

Добре дошли на обновения сайт на Елтрейд!

 

Надяваме се дизайнът и разработените нови функционалности да помогнат за бързото търсене и лесното намиране на информацията, която Ви трябва.

Целта ни е интуитивна навигация в сайта, без значение от устройството, което използвате - компютър, мобилен телефон или таблет.