ЕЛТРЕЙД получи финансиране по европейски проект

„Елтрейд“ подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Финансирането е от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19; постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 03.02.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.