Игра за детелини

Печеливши

Период за участие от 13.10.16 г. до 12.11.16 г.
 
1. Галина Тодорова, гр. Варна

2. Ивайло Петров, гр. Плевен

3. Йордан Абрашев, гр. София

4. Найден Найденов, гр. София

5. Георги Фидлер, гр. София

6. Славомир Славов, гр. София

7. Станислава Кираджийска, гр. София

8. Антония Великова, гр. Пловдив

9. Дая Миндиева, гр. Гоце Делчев

10. Мирослав Станев, с. Росен, общ. Созопол

 

Честито на печелившите!

 
***
 
 
Период за участие от 13.09.16 г. до 12.10.16 г.
 
1. Красимир Джаркин, гр. Варна

2. Христина Атанасова, гр. Русе

3. Михаил Иванов, гр. Сандански

4. Тодор Пеев, гр. Бургас

5. Ивайло Гигов, гр. София

6. Светла Малинова, гр. София

7. Радослава Петрова, гр. Пловдив

8. Александър Лазаров, гр. Велико Търново

9. Пламена Йонкова, гр. София

10. Лъчезар Пенев, гр. Плевен

 

Честито на печелившите!

 

***

 
Период за участие от 12.08.16 г. до 12.09.16 г.
 
1. Петя Стойчева, гр. Стара Загора

2. Николай Миков, гр. София

3. Елена Чичева, гр. София

4. Огнян Тихов, гр. София

5. Радослав Лазов, гр. София

6. Евгений Семьонов, гр. София

7. Росица Захариева, гр. София

8. Анета Иванова, гр. Ботевград

9. Иванка Читакова, гр. Шумен

10. Иван Александров, гр. София

 

Честито на печелившите!

  

***

Общи условия за участие в играта:

Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия, които са изцяло съобразени с действащото законодателство в Република България.
 
Със записване за участие в Играта, всеки участник изрично декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и ги приема.
 
Участието в играта не е обвързано с покупка.
 
Наградите не могат да се заменят за паричната им стойност.
 
Задължително условие е при получаването лицензът за търговски софтуер „Детелина Лайт 5“ да бъде инсталиран в регистриран търговски обект на участник в играта от специалист на Елтрейд ООД.
 
Инсталацията, обучението и абонамента за поддръжка за 1 /един/ месец не са включени в безплатния лиценз.
 
Всеки участник има право на една регистрация в онлайн формуляра.
 
Елтрейд ООД не носи отговорност при погрешно подадени данни.

Получаване на наградите

Участниците могат да получат спечеления безплатен лиценз за търговски софтуер „Детелина Лайт 5“ на място в офисите на Елтрейд ООД, след представянето на лична карта и подписването на приемо-предавателен протокол, не по-късно от 2 /два/ месеца от датата на обявяване на печелившите. След тази дата, печелившите губят право да получат своя безплатен лиценз.

Спечелете безплатен лиценз за търговски софтуер

Включете се в нашата онлайн игра и можете да спечелите един от 10-те лиценза за търговски софтуер „Детелина Лайт 5“ всеки месец.

Софтуерът е подходящ за:

    

  

  • Магазини
  • Рестроранти
  • Барове
  • Кафенета
  • Бутици
  • Сладкарници
  • И други

Как да участвате

За да участвате в играта, е необходимо да попълните нашия онлайн формуляр, който се намира по-долу на страницата. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип до 15 /петнадесето/ число на съответния месец. Имената на печелившите ще бъдат обявени в сайта на „Елтрейд“ ООД /секция "ПЕЧЕЛИВШИ" на страницата/, до 15 /петнадесето/ число на съответния месец.
 
Участието в играта всеки месец изисква ежемесечна регистрация.

Форма за регистрация

Организатор на Играта

 Организатор на Играта „Игра за детелини” e Елтрейд ООД, дружество, регистрирано и действащо по законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, ИЗ Микроелектроника, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК) 832076302, регистрирано като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни, под идентификационен номер 87309, представлявано от управителя Николай Михайлов Проданов.

Изисквания за участие в играта:

Право на участие имат физически лица, навършили 18 години. 
 
Допуска се участието само на едно лице от фирма.
 
Служители на Елтрейд ООД, както и членовете на техните семейства нямат право на участие в играта.
 
Дистрибутори на Елтрейд ООД, техните служители и членовете на техните семейства нямат право на участие в играта.

Периоди на участие за спечелване на месечни награди:

Период за участие от 12.08.16 г. до 12.09.16; теглене на печелившите до 15.09.16 г.;
Период за участие от 13.09.16 г. до 12.10.16; теглене на печелившите до 15.10.16 г.;
Период за участие от 13.10.16 г. до 12.11.16; теглене на печелившите до 15.11.16 г.;
 
***  Непотърсена награда, 2 месеца след изтеглянето, се счита за невалидна.

Защита на личните данни

Организаторът е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни под идентификационен № 87309.
 
С попълването на онлайн формуляра участниците дават съглсието си личните им данни да бъдат обработвани от организатора на играта, както и декларират, че са запознати с условията и правилата на играта, публикувани в сайта на Елтрейд ООД с адрес: www.eltrade.com и обявени на място в централен офис, на адрес София, бул Гоце Делчев, бл.102.
 
При провеждането на настоящата игра, организаторът запазва правото си да събира и администрира личните данни на участниците, свързани с участие в играта. Организаторът декларира, че събраните лични данни ще бъдат съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в изрично определените от закона случаи, както и че при провеждането на настоящата игра няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие.

Отговорност

Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта.
 
Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Елтрейд ООД с адрес: www.eltrade.com
 
Организаторът носи отговорност за провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.
 
Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта.

Награди в играта и начин за разпределянето им:

До петнадесето число на съответния месец, на случаен принцип ще бъдат изтеглени 10 /десет/ участника, като всеки един печели безплатен лиценз за търговски софтуер „Детелина Лайт 5“.
 
От всички регистрирани ще бъдат изтеглени печелившите на случаен принцип в присъствието на нотариус.