Избор на изпълнител чрез публична покана

"Елтрейд" ООД стартира процедура по избор на изпълнител чрез Публична покана за закупуване на ДМА в изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ с регистрационен номер на договора BG16RFOP002-1.005-0016-C02 и наименование на проекта „Разработване на иновативна облачна система за отчитане и управление на фискални устройства“.

Крайна дата за подаване на оферти: 28.08.2019 г.

Комплект документи:

1.     Публична покана
2.     Изисквания към офертите
3.     Проект на договор за изпълнение
4.     Техническа спецификация
5.     Методика за оценка на офертите
6.     Образец на оферта
7.     Декларация на кандидата по чл.12 ал.1 т.1