Крайните срокове по Наредба Н-18

С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, производителите/разпространителите и ползвателите на такива софтуери, и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

Сроковете във връзка с тези промени са следните:

  1. Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или модифицират използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г.
  2. Нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използващи ЕСФП трябва да направят същото до края на юни 2019 г.
  3. Всеки търговец, който използва софтуер за управление на продажбите, трябва да гарантира, че софтуерът управлява всички фискални устройства в търговския обект, т.е да „свърже“ използвания от него софтуер с фискалните устройства и да декларира това пред НАП не по-късно от 31.05.2019 г. за регистрираните по ДДС търговци и не по-късно от 31.08.2019 г. за лица без ДДС регистрация.
  4. Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие с изискванията в срок до 30 юни 2019 г. Срокът за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД е 31.12.2019 г. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица за извършване на сервизна дейност са валидни до 30 юни 2019 г., респ. до 31.12.2019 за сервизни фирми на ИАСУТД.
  5. От 1.12.2018 г. производителите/разпространителите на софтуери за управление на продажбите могат да започнат да декларират съответствие на техните програмни продукти с новите изисквания на Наредба Н-18, като това ще става  с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП. Софтуерите, за които е декларирано съответствие, ще бъдат включени в публичен списък, достъпен на интернет страницата на НАП.
  6. Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18  до края на 2019 г.

Всеки търговец чрез справочната услуга на сайта на НАП http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/ може да провери дали ползваното от него фискално устройство може да бъде доработено със софтуерна промяна или трябва да бъде сменено.