Новите срокове по Наредба Н-18

Промените в Наредба Н-18 бяха отложени официално с шест месеца. Новите дати са обнародвани в Държавен вестник (ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г.)

  • Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 юли 2020 г. 
  • Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 юли 2020 г. Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 31 юли 2020 г. 
  • Производител/ разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 31 юли 2020 г. 
  • Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 юли 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 септември 2020 г. 
  • Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 юли 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 септември 2020 г. 
  • Лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 юли 2020 г. 
  • Новото изискване при плащане чрез пощенски паричен превод - на клиента да се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8 влиза в сила от 1 август 2020 г. 


Свържете се с търговския офис на „Елтрейд“ във вашия регион, за да ви включим в графика за миграция към новата версия.