ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 година

В момента тече изпъленението на ОП “Иновации и конкурентоспособност“  2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по проект „ Подобряване на производствения капацитет на „Елтрейд“ООД „ с идентификационен номер на договора № BG16RFOP2-2.001-1016-C01.

Срок на договора: 18 месеца.

Начален срок на договора: 09.02.2016г.

Краен срок на договора: 09.08.2017г.

Обща стойност на проекта: 1 434 913.26 лв.

Европейско съфинансиране: 502 219.65 лв.

Предметът на предвидената процедура е „Закупуване на ДМА за подобряване на производствения капацитет на "Елтрейд" ООД“.