Приносът на „Елтрейд“ към зелената електроника

В епоха, доминирана от електронни устройства, голямата част от емисиите на въглероден двуокис, свързани с производството им, се генерират в самата производствената верига. Тъй като използването на електронни продукти по света расте, само отговорното отношение към опазването на околната среда от страна на компаниите може да предотврати увеличаването на електронните отпадъци.

„Елтрейд“ приема предизвикателството да бъде добър пример в производствените си практики, като предприема инициативи за насърчаване на устойчивостта на околната среда през целия процес на проектиране, създаване и производство на фискални устройства.

В основата на ангажимента на „Елтрейд“ към устойчивост са заложени практиките за устойчиво проектиране и дизайн на продуктовата гама касови апарати и фискални принтери. „Елтрейд се стреми да създава продукти, които са рециклируеми и лесни за ремонт, което намалява значително въглеродния им отпечатък.

Провеждането на цялостни оценки на жизнения цикъл на продуктите е от решаващо значение за идентифициране на области за подобрение. Затова „Елтрейд“ извършва оценка на своите електронни устройства, като насърчава по-високото качество и удължаването на експлоатационния период на продуктите. Така минимизира въздействието им върху околната среда.

Компанията приоритизира отговорното управление на електронните отпадъци чрез рециклирането и правилното им изхвърляне, за да се предотврати навлизането на опасни материали в депата.

Да създаваш зелена електроника с ангажимент към еко устойчиви процеси е тясно свързано със сътрудничеството на фирмата с доставчици и партньори, които споделят нейния ангажимент за екологична устойчивост. Работейки съвместно със своите контрагенти и заинтересовани страни, компанията по-лесно стимулира положителната промяна към по-чиста околна среда.

 „Елтрейд“ планира да ангажира и клиентите си, като популяризира важността на зелената електроника и като им предостави информация за правилното използване, поддръжка и изхвърляне на техните фискални устройства.

В стратегията на „Елтрейд“ е заложено убеждението, че устойчивите дизайнерски практики, отговорното производство, цялостните оценки на жизнения цикъл, инициативите за управление на електронните отпадъци и ангажираността към общността, е правилният път към опазването на планетата за бъдещите поколения.

Защо всъщност трябва да се рециклира

Повърхностното замърсяване на градската и извънградксата среда и извънградските територии, отпадъците са много голям замърсител на почвата, въздуха и най-вече на подземните и повърхностните води в местата на тяхното депониране. Патогенните микроорганизми в отпадъците са жизнеспособни за относително дълъг период от време, поради което те са носители на много инфекциозни заболявания. В местата на натрупване, при ограничен достъп на въздух, се развиват процеси на гниене с отделяне на вредни газове: сероводород, амоняк и други. Силно се замърсяват и водите, преминаващи през пластове с натрупани отпадъци.

Запалването на отпадъци по сметищата води до недопустими замърсявания на атмосферата с летлив прах, вредни ароматни съединения, окиси на азота и сярата. Проблемът с увреждането на природата се задълбочава и от неконтролираното смесване на битовите с производствени твърди и концентрирани отпадъци.