Успешно реализиран проект за разработване на облачна система

„Елтрейд“ приключи работа по проект „Разработване на иновативна облачна система за отчитане и управление на фискални устройства“, който се съфинансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Проектът е с идентификационен номер на договора № BG16RFOP2-1.005-0016-C01 по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации.

Срокът на договора е 24 месеца, като началната дата е 13.03.2019 г., а крайната - 13.03.2021 г. Общата стойност на проекта е 483 999.30 лв., от които европейското съфинансиране е в размер на 310 399.51  лв. или 85% от цялата сума.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014 – 2020) е една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз. Поради голямото разнообразие от дейности, които подпомага, е разделена на три основни приоритетни оси – „Иновации, предприемачество и потенциал за растеж”, „Енергийна и ресурсна ефективност” и „Техническа помощ”.