• БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

    Българската народна банка (БНБ) е централната банка на Република България. Основната цел на БНБ е да поддържа ценова стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя е единственият емисионен институт в България и поддържа налично паричното обращение.