Инструкции за пускане на дневен/месечен финансов отчет

 • Указание за пускане на дневен финансов отчет
 • Указание за пускане на справочен финансов отчет

Ако вашият касов апарат е:

 • Eltrade A3
 • Eltrade B1
 • Eltrade A1

Дневен финансов отчет с нулиране - извършва се за всеки ден, в който има реализирани продажби на фискалното устройство.

При включен касов апарат се натиска еднократно бутонът „ON“, с което се влиза в главното меню, натиска се бутонът „2“, което автоматично изпълнява „2. Z Отчет“ от главното меню и отчетът се отпечатва.


Ако вашият касов апарат е:

 • Eltrade A100S, А300 02 KL или А300S KL
 • За режим „Отчети“ - при включен касов апарат се натиска еднократно бутонът „ON“.

 • На индикацията се изписва - - - - - - - - и се въвежда парола, след което се натиска бутонът „TOTAL“ и отчетът се принтира.

 • За дневен финансов отчет с нулиране паролата е 22222222.

 • За връщане в режим „Продажби“ се натискат последователно бутони „ON“ и „CL“.

 • Според Наредба №18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти, дневен финансов отчет с нулиране се извършва за всеки работен ден на обекта, в който има извършени продажби на стоки и услуги, подлежащи на регистрация чрез фискално устройство и отчетите се съхраняват по хронологичен ред в книга за дневните отчети.
 • За дневен финансов отчет без нулиране паролата е 11111111.

 • Този отчет се използва за прочитане на данните за дневния оборот, без той да се нулира.

Ако вашият касов апарат е:

 • Eltrade A3
 • Eltrade B1
 • Eltrade А1

Справочен отчет:

 1.  1. При включен касов апарат натискаме еднократно бутона „ON“, с което се влиза в главното меню.
 2. 2. Натискаме бутон „6“ от основната клавиатура, с което автоматично се изпълнява опция „6. Фиск. памет“ от главното меню.
 3. 3. В следващото меню натискаме бутон „1“ за „Съкратен отчет“ или бутон „2“ за „Пълен отчет“.
 4. 4. За отчет „по дати“ натискаме бутон „2“.
 5. 5. С бутони от 0 до 9 въвеждаме началната дата на отчета, след което натискаме бутонът „TOTAL“.
 6. 6. Въвеждаме крайната дата на отчета и натискаме бутонът „TOTAL“.
 7. 7. Натискаме бутонът „TOTAL“ и отчетът се отпечатва.


Ако вашият касов апарат е:

 • Eltrade A100S, А300 02 KL или А300S KL

За режим „Отчети“, при включен касов апарат, се натиска еднократно бутонът „ON“.

На индикацията се изписва - - - - - - - - и се въвежда парола. За справочен отчет паролата е 11111111.

За връщане в режим „Продажби“ се натискат последователно бутони „ON“ и „CL“.

Датите се въвеждат с бутони от 0 до 9 във формат ДДММГГ, без разделители.