Търговски софтуер ДЕТЕЛИНА

"Детелина” е софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, специално разработен за изграждане на система за управление на магазини, складове, ресторанти, обекти за столово хранене. Ролята му е да оптимизира бизнес операциите и да улесни процеса на продажба и обслужване. С негова помощ се извършва интегрирането и управлението на отделните хардуерни устройства, с които е оборудвано всяко място на продажба. 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ТЪРГОВСКИ СОФТУЕР "ДЕТЕЛИНА"

  • Контролиране на всички процеси в обекта (продажби, доставки, склад).
  • Лесно адаптиране към конкретните изискванията на бизнеса. 
  • Изключително интуитивен и лесен за обучение и работа продукт.
  • Гарантирано бързо обслужване на клиентите и минимално време за обучение на служителите.
  • Намаляване на кражбите, контрол на персонала.
  • Следене на продажбите по всяко време, включително през мобилния телефон.

  За какво служи търговски софтуер "Детелиа" • Софтуер „Детелина” се състои от касиерско работно място (POS) и складово работно място (BOS). От касиерското работно място се извършват само продажбите. От складовото работно място се извършва администрирането на системата:

  • създаване на номенклатури (артикули, контрагенти);
  • задаване на права на потребители;
  • управление на наличностите (доставки, изписвания, ревизии, трансфери и др.);
  • въвеждане на отстъпки и промоции;
  • създаване на собствена отчетност и генериране на справки;
  • наблюдение и контрол върху работата на персонала.

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

 • ГРАФИЧНИ СПРАВКИ И АНАЛИЗИ
  „Детелина“ осигурява богат набор от справки за нуждите на управлението на търговския обект. Те могат да се визуализират в графичен вид, което ви дава по-добра представа за състоянието на бизнеса. Можете да сравнявате данни за различни периоди, стокови групи, продавачи и други. 
 • OFFLINE РЕЖИМ 
  В offline режим всяко касово работно място функционира самостоятелно и е независимо от сървъра. Това позволява търговският обект да продължи да продава на клиенти, дори ако едновременно се повредят сървърът и всички компютри в системата без един.
 • СПРАВКИ ПРЕЗ ТЕЛЕФОН ИЛИ ТАБЛЕТ
  Търговски софтуер „Детелина” може да се свърже с мобилното приложение на Елтрейд "Детелина мобилни справки", което дава възможност да се визуализират набор от справки за продажбите в даден обект - общ оборот, оборот по стокови групи, най-продавани артикули, отворени сметки.
 • ОТВОРЕНА СИСТЕМА
  „Детелина“ позволява свързване с външни програми и решения. Интегрира се с ERP системи като SAP, Navision, както и с различни счетоводни програми като „Бизнес навигатор“, „Ажур“, „Алгос“ и други. Позволява също връзка с електронни магазини. С „Детелина“ се управляват фискалните устройства на различни марки и производители. Системата поддържа и богата гама от хардуерни устройства.
 • ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ
  От един централен офис могат да се управляват много магазини, да се променят цени, да се правят заявки за доставки към обектите, като същевремено се получава информация за всеки един обект.
 • СИСТЕМИ ЗА ЛОЯЛНОСТ
  „Детелина” разполага с гъвкава система за отстъпки, промоции, игри с клиенти. Дава мощни средства на маркетинга за увеличаване на продажбите.
 • СИСТЕМА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ С КЛИЕНТСКИ КАРТИ
  Търговецът може да издава собствени клиентски карти за разплащане. Системата позволява за всеки клиент да се води персонална сметка. Има опция за задаване на лимити и отстъпки.
 • ГАРАНТИРАНА СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
  За по-голяма сигурност търговски софтуер „Детелина” може да съхранява данните на отдалечен „облачен“ сървър.

КОНФИГУРАЦИЯ СПОРЕД НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТА

 • "Детелина Лайт"

  „Детелина Лайт“ е олекотена версия на търговски софтуер „Детелина“. Намира приложение в управлението на малки и слабо натоварени търговски обекти - магазини, бутици, ресторанти, кафенета, сладкарници и други. С помощта на „Детелина Лайт“ се извършва интегрирането и управлението на отделните хардуерни устройства, с които е оборудвано всяко място на продажба (Point of Sale - POS). 


 • "Детелина Премиум"

  „Детелина Премиум“ е пакет от модули на търговски софтуер „Детелина“. Предназначен е за управление на магазини, ресторанти и столови. Системата се състои от два типа работни места: касово работно място (POS) за продажби и административно работно място  (BOS) за управление на складови наличности, доставки, ценообразуване, извършване на ревизии, бракуване на стоки и множество видове справки.МОДУЛИ КЪМ СОФТУЕР „ДЕТЕЛИНА ПРЕМИУМ“ (BOS)

Търговски софтуер „Детелина“ е изграден на модулен принцип. Разработени са над 50 модула, като всеки един предоставя определена функционалност. Базовият пакет "Детелина премиум BOS" съдържа описаните по-долу модули. В зависимост от конкретните нужди на търговския обект и броя на касовите му работни места към този базов пакет могат да се добавят допълнителни модули.

ВИЖ ЦЕНИТЕ
 • АДМИНИСТРАТИВЕН
  Основен модул за администриране на системата. Служи за създаване на номенклатури, задаване права на потребители, въвеждане на отстъпки и промоции, управление на наличности, наблюдение на парични потоци и контрол на персонала.
 • ДОСТАВКИ
  Въвеждане на ежедневно получените доставки на стоки от конкретен доставчик със съответен документ (фактура, стокова разписка и др.). Следене на направените плащания към въведените документи. Въвеждане на получените дебитни и кредитни известия със съответните корекции на цени и количества.
 • ИЗПИСВАНЕ
  Използва се за изписване количества от склада на стандартна или избрана от потребителя цена (възможно е и на нулева цена). Типът на изходящия документ се избира от потребителя. Възможно е издаване на фактури. Следят се направените плащания към издадените документи с възможност за доплащане. Поддържат се различни ценови листи за контрагенти.
 • РЕВИЗИЯ 
  Провеждане на пълна или частична ревизия на склад без да се затваря търговския обект. Преди началото на ревизията може да се отпечата списък с празна колона, където се въвежда преброеното количество. Може също така да се разпечата списък с артикулите и търсените количества. Чрез модула се следят количествени и стойностни разлики между наличните в програмата и преброените артикули.
 • ПРОИЗВОДСТВО
  Модулът е разработен за нуждите на ресторанти, столови и хранителни магазини с топла точка (витрина). Чрез него се произвеждат артикули с рецепти (съставни артикули). При производство модулът автоматично изтегля от склада необходимите количества (ако са налични) на базата на зададените в рецептите стойности. Така в склада ще бъдат намалени наличностите на продуктите и ще се увеличат количествата на съответните произвеждани артикули.
 • ТРАНСФЕР И МНОГОСКЛАДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 
  Прехвърляне на количества от един склад в друг. Използва се, когато търговският обект разполага с няколко склада. За всеки склад може да се задава отговорник. Потребителите могат да имат различни права за работа със складовете. При трансфер от склад в склад не се издава фискален бон.
 • ФАКТУРИРАНЕ
  Издаване на фактури: в момента на продажба от POS терминалите; по издаден вече касов бон; от модул „Изписване“ в момента на издаване на изходящ документ.
 • БРАК
  Бракуване на стока. В документ се въвежда количеството брак от даден артикул.
 • ЗАЯВКА ЗА ДОСТАВКА
  Изготвяне на заявки за доставка на артикули по няколко възможни критерия - допълване до минимален или до максимален запас. Може да се използва и хронологичен метод, вземащ предвид наличното, минималното, максималното и изразходваното количество за зададен период.
 • КАСА
  Използва се за следене на паричните потоци в обекта и отчитане на наличните пари в касата. Възможно е служебно въвеждане и извеждане на суми по категории (приходни и разходни).
 • РАЗПАД/ РАЗОПАКОВАНЕ
  Служи за разпадане на определени артикули на съставните им компоненти. Модулът намира приложение в транжорни или при необходимост от разглобяване на артикул и продаването му на съставни части.
 • ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ
  Издаване на дебитни и кредитни известия, с които да се извършат промени по издаден данъчен документ. Документът може да е издаден от POS терминал за продажба или от складовото работно място.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ КЪМ СОФТУЕР „ДЕТЕЛИНА“


 • Централизирано управление на няколко търговски обекта. В централния офис се създават номенклатурите, определят се цените и се настройва достъпът на потребителите до системата. Следят се операциите, извършвани в обектите. Получената информация се обобщава.

 • Експорт на данни във файл с конкретен формат. Изградена е интеграция със счетоводни програми като „Бизнес навигатор“, „Плюс минус“, „Ажур“, „Алгос“ и други.

 • Автономен режим на работа на касиерско работно място. Осигурява висока надеждност на системата при отказ в работата на сървъра. Базира се на периодичен трансфер на данни между касовото работно място(POS) и основната база с данни намираща се на сървъра.

 • Извършване на складови операции (доставки, изписване, ревизия) чрез мобилен терминал. Възможни са два режима на работа: в реално време (безжична мрежа) или чрез файлов обмен на данни посредством директна връзка между компютър и мобилно устройство.

 • Модул за проверка на цени. Може да се използва за получаване на основна (име и цена) и допълнителна информация за артикул (състав, произход, снимки и др).

 • Системи за лоялност, базирани на поименни клиентски карти. Условията се задават на ниво клиент. Някои се базират на натрупване на точки при покупка и разменянето им срещу подарък. При други клиентът получава отстъпка, която зависи от натрупания оборот. Праговете се дефинират глобално за системата, но могат да бъдат променяни за конкретни клиенти.

 • Изготвяне на предварително меню за столово хранене, по което се правят предварителни поръчки за храна. Премахва се издаването и отчитането на хартиени купони.

 • Поръчаните от клиентите артикули се изпращат към кухнята и се визуализират на екран. Готвачът потвърждава изпълнението чрез натискане на бутон. Към терминала се изпраща известие за готовата поръчка.

 • Осигурява комуникация и осъществява картови транзакции през почти всички банкови POS терминали. Стойността на сметката при плащане с карта се изтегля автоматично. Спестява се двойното въвеждане на сумата от касиера и предотвратява грешки.

 • Функционалност, която позволява групирането на набор от артикули в обща цена. Използва се в обекти тип „Бърза закуска“ (Fast Food), където има възможност за създаване на различни комбинации между артикулите.

 • Модул за приемане и обработка на заявки за доставка до адрес от търговски обекти.

 • Възможност за управление на достъпа до определени обекти чрез информация, закодирана в предварително издаден от програмата билет (пропуск).

 • Система за позволяваща съхраняване данните на отдалечен „облачен“ сървър.

 • X-Pay е софтуерен продукт, предназначен за системи с безналично разплащане. Разплащанията се извършват с карта, идентифицираща еднозначно титуляра на сметката. Системата е предназначена за вътрешноведомствени плащания.

 • Система за обслужване на процесите, свързани с паричните потоци на касовото (POS) работно място. Разработени са следните възможности: следене на персонална каса, приемане/предаване на каса от касиер на касиер, служебно въвеждане/извеждане на суми, изготвяне на инкасо пратка, експедиция на инкасо пратка, касов отчет на касиер, ревизия на каса на касиер.

 • Система за изпращане и получаване на съобщения от и към централа или обект. Изпратените съобщения може да се отнасят за всички обекти, конкретни обекти и служители. Модулът дава индикация за прочетено съобщение.

НАПРАВИ СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ПАКЕТИЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ

 • Месечен абонамент за "Детелина Лайт"

  21.60 лв.

  Цена на месец с ДДС, валидна за 12-месечен договор

  • Цена на месец с ДДС, валидна за 6-месечен договор - 24.00 лв.
  • Цена на месец с ДДС, валидна за 3-месечен договор - 33.60 лв.
  • Елтрейд предлага договор за Дистанционна помощ от понеделник до неделя, 08:00 - 22:00 ч.
  Вижте повече
 • Месечен абонамент за "Детелина POS Android"

  7.20 лв.

  Цена на месец с ДДС, валидна за 12-месечен договор

  • Цена на месец с ДДС, валидна за 6-месечен договор - 12.00 лв.
  • Цена на месец с ДДС, валидна за 3-месечен договор - 16.80 лв.
  • Елтрейд предлага договор за Дистанционна помощ от понеделник до неделя, 08:00 - 22:00 ч.
  Вижте повече
 • Месечен абонамент за "Детелина BOS+POS"

  33.60 лв

  Цена на месец с ДДС, валидна за 12-месечен договор

  • Цена на месец с ДДС, валидна за 6-месечен договор - 43.20 лв.
  • Цена на месец с ДДС, валидна за 3-месечен договор - 57.60 лв.
  • Елтрейд предлага договор за Дистанционна помощ от понеделник до неделя, 08:00 - 22:00 ч.
  Вижте повече
 • Месечен абонамент за "Детелина POS"

  24.00 лв.

  Цена на месец с ДДС, валидна за 12-месечен договор

  • Цена на месец с ДДС, валидна за 6-месечен договор - 36.00 лв.
  • Цена на месец с ДДС, валидна за 3-месечен договор - 48.00 лв.
  • Елтрейд предлага договор за Дистанционна помощ от понеделник до неделя, 08:00 - 22:00 ч.
  Вижте повече
 • Месечен абонамент за "Детелина BOS"

  24.00 лв.

  Цена на месец с ДДС, валидна за 12-месечен договор

  • Цена на месец с ДДС, валидна за 6-месечен договор - 36.00 лв.
  • Цена на месец с ДДС, валидна за 3-месечен договор - 48.00 лв.
  • Елтрейд предлага договор за Дистанционна помощ от понеделник до неделя, 08:00 - 22:00 ч.
  Вижте повече
 • Месечен абонамент за "Детелина Централен офис"

  24.00 лв.

  Цена на месец с ДДС, валидна за 12-месечен договор

  • Цена на месец с ДДС, валидна за 6-месечен договор - 36.00 лв.
  • Цена на месец с ДДС, валидна за 3-месечен договор - 48.00 лв.
  • Елтрейд предлага договор за Дистанционна помощ от понеделник до неделя, 08:00 - 22:00 ч.
  Вижте повече
 • "Детелина Мобилна търговия"

  7.20 лв.

  Цена на месец с ДДС, валидна за 12-месечен договор

  • Цена на месец с ДДС, валидна за 6-месечен договор - 12.00 лв.
  • Цена на месец с ДДС, валидна за 3-месечен договор - 16.80 лв.
  • Елтрейд предлага договор за Дистанционна помощ от понеделник до неделя, 08:00 - 22:00 ч.
  Вижте повече
 • "Детелина POS" за стол

  24.00 лв.

  Цена на месец с ДДС, валидна за 12-месечен договор

  • Цена на месец с ДДС, валидна за 6-месечен договор - 36.00 лв.
  • Цена на месец с ДДС, валидна за 3-месечен договор - 48.00 лв.
  • Елтрейд предлага договор за Дистанционна помощ от понеделник до неделя, 08:00 - 22:00 ч.
  Вижте повече
 • "Детелина BOS Touch"

  24.00 лв.

  Цена на месец с ДДС, валидна за 12-месечен договор

  • Цена на месец с ДДС, валидна за 6-месечен договор - 36.00 лв.
  • Цена на месец с ДДС, валидна за 3-месечен договор - 48.00 лв.
  • Елтрейд предлага договор за Дистанционна помощ от понеделник до неделя, 08:00 - 22:00 ч.
  Вижте повече